B2B MASSAGE

2020-06-25

VIETNAM V22


1sho 40min RM180
2sho 60min RM220
2hor FREE 1 hor RM479
over night RM900

1次➕一条龙服务40min RM180

2次➕一条龙服务60min RM220

超值优惠套餐2个小时free 1hor RM479

公司预约电话:+60162528318
每天营业时间下午2点到凌晨5点每天都有营业。没有休息日
谢谢朋友...
微信用户请按右上角使用Safari或其他浏览器打开

https://wa.me/60162528318